zastave.jpg

Šola

Ustanovljena je bila 1856 leta. Leta 1901 so popravili kuhinjo in položili na tla deske (do takrat je bila črna kuhinja). Dve leti kasneje se je prizidala stavba za nadučiteljevo stanovanje (preselitev 11. julija 1903), staro šolsko poslopje se je na novo prekrilo, nameščeni so bili novi žlebovi okrog šole, šolo pa so prebelili znotraj in zunaj.

V tem času je šola imela šolski vrt, ki je v začetku bil velik 7 arov, leta 1910 pa so bili že trije vrtovi v izmeri 12 arov. Vrt je bil za šolo in je bil odmerjen deloma za drevesnico, deloma pa za nadučiteljevo rabo. 

Med I. svetovno vojno je bilo v šoli več "patriotskih šolarskih prireditev", na katerih se je zbiral denar za vojaške namene. Prireditve so bile dobro obiskane.

V letu 1919 se je temeljito popravila streha na šolskem poslopju. Pred šolskim poslopjem so naredili tudi plot, za katerega je je prispeval polovico krajevni šolski svet, polovico pa posestnica Arzenškova.

Šolski obiski v šoli so bili neredni zaradi kmečkega dela, ki so ga otroci morali opravljati doma. Starši so bili zato kaznovani z denarno globo, katere višina je bila odvisna od izostanka. V primeru neplačila so morali v zapor od 10 ur, pa tudi do osem dni. Šolski okoliš je takrat obsegal sedanje področje Krajevne skupnosti Stranice in del Ljubnice. Šoloobveznih otrok je bilo tudi čez 200. Šole oproščenih (bolezni ali druge telesne hibe) je bilo približno po 10%. Zaradi raznih bolezni (davica, sušica, griža, jetika) so skoraj vsako leto izgubili kakšnega šolarja. V 1903 letu je bila šola zaradi ošpic zaprta celo štiri tedne.

V letu 1947 staro šolsko poslopje stalno obnavljajo, popravljajo vrtne plotove in inventar. Šola je v tem času popravila svoj vodni rezervoar in s tem tudi vodovod v šoli. 

1. oktobra 1957 so zaradi pomanjkanja stanovanj za učitelje pričeli graditi hišo. Sedaj je v tej stavbi eno stanovanje, v spodnjih prostorih pa je bil do leta 2005 otroški vrtec. 

Gradnja nove šole je bila predvidena že v letu 1953. Stala naj bi na šolskem travniku, deloma pa na prostoru sosedov, od katerih bi zemljo odkupili ali pa zamenjali. Določen je bil že odbor, ki bo vodil vse priprave za gradnjo. Prišla je tudi komisija iz Celja in Ljubljane, ki si je ogledala in odobrila predlagani prostor, kjer bi nova šola stala. Do uresničitve te ideje je prišlo šele 7. marca 1975 leta ob 11. uri, ko je bil svečano položen temeljni kamen za izgradnjo nove šole. Listina s posvetilom je zabetonirana na dnu drugega stebra pred vhodom. Takoj po otvoritvi nove šole, 15. septembra, se je z 14-dnevno zamudo pričel pouk. 

V oktobru 1977 leta je bila izvedena akcija izgradnje igrišča nad šolo. Pri akciji je sodelovalo 48 krajanov in 5 avtoprevoznikov. Šola in kraj sta pridobila novo asfaltirano igrišče.

V začetku so bile v šoli štiri učilnice, majhen prostor za zbornico, prostor za potrebe vrtca, prostor za potrebe KS, kuhinja sanitarije in kurilnica. 4. maja 1978 se je vrtec preselil iz šole v obnovljeno in preurejeno stanovanje v "učiteljskem bloku".

Vrtec je takrat obiskovalo 14 – 18 otrok. Šola je z izselitvijo pridobila še dodatno učilnico. Šola je štiri razredna in je bila takrat celodnevna. Po izselitvi gasilcev iz prizidka v letu 1988, je šola pridobila dodaten prostor, ki je bil preurejen v elovadnico.

S 1.1.2005 se je pouk pričel v preurejenem domu krajanov, šola se je porušila, na njenem mestu pa se je pričela graditi nova. Redni pouk, vrtec in otroške jasli, pa so se 1.9.2005 že preselili v novo šolsko poslopje.